# Liderzy projektu to ci, którzy nie boją się wyzwania jakim jest działanie "od pomysłu do realizacji".

 

# Nie musisz  być dyplomowanym instruktorem ani urodzonym przywódcą żeby być liderem projektu.

 

# Wystarczy abyś umiał zarazić swoją pasją innych, a nad sposobami popracujemy razem.

 

# Liderzy projektu to najbliżsi współpracownicy CIS "Przy Parku," którzy są z nami na każdym etapie realizacji swojego pomysłu.

 

# Po prostu przyjdź i porozmawiajmy o Twoim pomyśle - właśnie tak zostaje się liderem projektu!

 

 

Jak zostać liderem projektu ? 

 C E N T R U M   I N I C J A T Y W   S P O Ł E C Z N Y C H  

"P r z y   P a r k u"

 

Regulamin Dom Kultury „Uśmiech” - Centrum Inicjatyw Społecznych „Przy Parku”

 

Użyte w Regulaminie zwroty oznaczają:

CIS – Centrum Inicjatyw Społecznych „Przy Parku” - II miejsce działalności Domu Kultury „Uśmiech”

Dyrektor – Dyrektor Domu Kultury „Uśmiech”

Organizator – Dom Kultury „Uśmiech”

Lider projektu – osoba lub organizacja współpracująca z CIS przy realizacji projektu lub samodzielnie organizująca projekt w pomieszczeniach CIS

 

 1. ZASADY OGÓLNE I PRZEPISY BEZPIECZEŃSTWA
 1. Pomieszczenia budynku przy ul. Poznańskiej 292 w Ożarowie Mazowieckim są zarządzane przez Dom Kultury „Uśmiech”.
 2. W godzinach pracy na terenie CIS przebywa co najmniej jeden pracownik Domu Kultur „Uśmiech”, pełniący funkcję gospodarza.    
 3. Korzystanie z CIS odbywa się za zgodą Dyrektora w oparciu o obowiązujący harmonogram. 
 4. Z CIS mogą korzystać:

                 •  stowarzyszenia, związki, organizacje, instytucje, nieformalne grupy mieszkańców

                 • osoby fizyczne i prawne

                 • zorganizowane grupy dzieci i młodzieży szkolnej pod nadzorem opiekunów

                 • dzieci do lat 9 mogą przebywać na terenie CIS wyłącznie pod opieką osób pełnoletnich

 1. Z CIS nie mogą korzystać osoby:

• których stan wskazuje na spożycie alkoholu, lub które są pod działaniem środków odurzających

• które nie przestrzegają zasad ppoż, regulaminów wewnętrznych oraz ogólnie przyjętych zasad dotyczących bezpieczeństwa i ładu publicznego

 1. Obowiązkiem osób korzystających z CIS jest:

                 • utrzymanie czystości i porządku w sali, na korytarzu i w pomieszczeniu sanitarnym

 • przestrzeganie zasad bezpieczeństwa oraz ppoż.

               • podporządkowanie się poleceniom osób prowadzących zajęcia oraz pracowników CIS

 1. Przebywającym na terenie pomieszczeń CIS nie wolno:

• palić tytoniu, spożywać napojów alkoholowych, stosować środków odurzających

       • korzystać bez zezwolenia z urządzeń i wyposażenia

 1. Na terenie całego obiektu obowiązuje bezwzględne przestrzeganie przepisów bhp i ppoż.

 

 1. ZASADY KORZYSTANIA Z CIS „PRZY PARKU”
 1. W czasie zajęć Lider projektu jest zobowiązany przestrzegać przepisów regulaminów oraz jest odpowiedzialny za zapewnienie bezpieczeństwa osobom będących pod jego nadzorem.
 2. Wszelkie zajęcia grup wewnętrznych i grup zewnętrznych mogą się odbywać tylko w obecności uprawnionego prowadzącego.
 3. Prowadzący zajęcia odpowiada za bezpieczeństwo uczestników, stan czystości i porządku w poszczególnych pomieszczeniach.
 4. Każda zauważona usterka powinna być niezwłocznie zgłoszona do pracowników CIS.
 5. Osoby, które doprowadzą do zniszczenia sprzętu lub wyposażenia ponoszą odpowiedzialność materialną za wyrządzone szkody. W przypadku osób nieletnich są to rodzice/prawni opiekunowie tej osoby.
 6. Dyrektor i pracownicy CIS mogą kontrolować wszystkie zajęcia, a w razie stwierdzenia uchybień – zawiesić zajęcia lub projekty.
 7. Za przedmioty wartościowe pozostawione w na terenie obiektu, CIS nie ponosi odpowiedzialności.
 8. W sprawach nieuregulowanych w regulaminie zajęć decyzję podejmuje Dyrektor.

 

 

 1. PRZETWARZANIE DANYCH I WIZERUNKU
 1. W pomieszczeniach CIS znajduje się kamera wizyjna. Urządzenie to nie rejestruje zapisu audio-wideo podczas zajęć i wydarzeń.
 2. Podczas zajęć i wydarzeń w CIS mogą być wykonywane zdjęcia oraz zapis audio-wizualny.
 3. Dom Kultury „Uśmiech” zastrzega sobie prawo do wykorzystywania i przetwarzania danych osobowych, zdjęć i nagrań filmowych z zajęć w CIS w celach informacyjnych i promocyjnych związanych ze swoją działalnością. Dane Uczestników zajęć i imprez organizowanych przez Dom Kultury „Uśmiech” – CIS „Przy Parku” przetwarzane poprzez ich wykorzystywanie do wiadomości CIS oraz zdjęć i nagrań filmowych z ich udziałem zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. e Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych). Szczegółowe informacje odnośnie przetwarzania danych znajdują się na stronie: http://dkusmiech.eu w zakładce ‘Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych przez Dom Kultury „Uśmiech”’.

 

GÓRA


Relacje z ostatnich wydarzeń odbywających w CIS "Przy Parku" można znaleźć na stronie: