C E N T R U M   I N I C J A T Y W   S P O Ł E C Z N Y C H  

"P r z y   P a r k u"

 

Prawa i obowiązki wolontariusza

PRAWA I OBOWIĄZKI WOLONTARIUSZA W CENTRUM INICJATYW SPOŁECZNYCH „PRZY PARKU” – DOM KULTURY „UŚMIECH”

 

1. Wolontariusz może wykonywać prace pomocnicze powierzone przez wyznaczonego Opiekuna Wolontariatu, w tym:

- organizowanie przestrzeni (ustawianie przedmiotów, tworzenie dekoracji);

- przygotowanie i przeprowadzenie zajęć dla innych (gromadzenie i tworzenie materiałów potrzebnych do przeprowadzenia spotkań, poprowadzenie zajęć);

- pomoc przy organizacji imprez (pikniki, turnieje, spotkania autorskie, obchody świąt, np. Dzień Dziecka i in.).

 

2. Wolontariusz ma prawo do zgłaszania własnych propozycji i inicjatyw.

 

3. Wolontariusz ma prawo do opieki Pracowników CIS „Przy Parku”, którzy służą pomocą w przypadku problemów z nauką szkolną.

 

4. Wolontariusz dba o majątek powierzony mu przez Pracowników CIS „Przy Parku” do wykonywania zadań (np. sprzęty biurowe, sprzęt komputerowy). Wszelkie zauważone usterki zgłasza Opiekunowi Wolontariatu.

 

5. Wolontariusz jest zobowiązany sumiennie wykonywać podjęte zadania. Powinien także dokładać należytej staranności w trakcie wykonywania swoich zadań w stosunku do osób fizycznych, na rzecz których świadczy swoją pomoc.

 

6. Wolontariusz swoim postępowaniem dba o dobre imię placówki.

 

7. Wolontariusz uczący się w trybie dziennym ma prawo do podejmowania pracy popołudniami, w wymiarze nie utrudniającym nauki w szkole i pomocy w domu - nie więcej niż 12 godzin tygodniowo.

 

8. Wolontariusz jest zobowiązany przestrzegać ustalonego indywidualnego grafiku pracy. Odstępstwo od grafiku należy zgłosić do Opiekuna Wolontariatu osobiście lub telefonicznie w dniu poprzedzającym bądź następnego dnia najpóźniej na godzinę przed planowaną w danym dniu godziną rozpoczęcia pracy.

 

9. Wolontariusz uczący się jest obowiązany do dostarczenia wypełnionego przez Rodziców / Opiekunów Prawnych, Szkołę / Uczelnię Kwestionariusza Wolontariusza (w zał.).

 

10. Wolontariusz w trakcie lub po zakończeniu świadczenia na rzecz CIS „Przy Parku” może zażądać wydania pisemnego zaświadczenia o wykonywaniu pracy na zasadzie wolontariatu, zawierającego informacje o tym, co robił w ramach swoich obowiązków oraz jakie zdobył doświadczenie.

 

11. Na prośbę Wolontariusza CIS „Przy Parku” może wystawić pisemną opinię o wykonywanej pracy. Opinia różni się od zaświadczenia tym, że oprócz opisu świadczenia, jakie wykonywał Wolontariusz, zawiera ocenę jego pracy oraz postawy i predyspozycji zawodowych.

 

23 sierpnia 2017

social-media-2457842

 

the-light-bulb-349401

 

 

Wstaw tytuł i opis obrazu

Na każdym obrazie możesz dodawać dowolny tekst - masz pełną swobodę.

Dostosuj animację

Animacje zdjęcia i tekstu możesz ustawić osobno.
Dzięki temu możesz uzyskać różne oszałamiające efekty

Masz mnóstwo możliwości

Eksperymentuj, uzyskuj oszałamiające efekty i oczywiście baw się dobrze.