C E N T R U M   I N I C J A T Y W   S P O Ł E C Z N Y C H  

"P r z y   P a r k u"

 

Wolontariat dla młodzieży

Informacja dla rodziców odnośnie podejmowania działań wolontariackich przez młodzież

 

Czy wolontariuszem może być osoba niepełnoletnia?

Tak, oczywiście, ale rodzice muszą wyrazić na to zgodę. To oni podpisują w imieniu osoby niepełnoletniej umowę o współpracy.

 

Czy są przepisy prawne dotyczące Wolontariatu?

Warunki i zasady współpracy z wolontariuszami reguluje Ustawa o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dziennik Ustaw Nr 96 poz. 873 a z dnia 29 czerwca 2003,

przepisy wprowadzające ustawę w Dz. U. nr 96 poz. 974).

Z chwilą wejścia w życie Ustawy, placówka korzystająca ze świadczeń wolontariuszy ma względem nich następujące obowiązki:

- zawieranie z wolontariuszem porozumienia o współpracy,

- zapewnienie wolontariuszowi ubezpieczenia od następstw nieszczęśliwych wypadków,
w przypadku współpracy z wolontariuszem krótszej niż 30 dni,

- poinformowanie go o prawach i obowiązkach,

- poinformowanie wolontariusza o ryzyku dla zdrowia i bezpieczeństwa związanym z wykonywaniem świadczeń,

- zapewnienie na takich samych zasadach, jak pracownikom, bezpiecznych i higienicznych warunków pracy,

- zapewnienie pokrycia poniesionych kosztów podróży służbowych i diet, związanych
z wykonywanymi świadczeniami,

- wystawienie wolontariuszowi zaświadczenia o wykonaniu świadczeń.

 

Czy wolontariusz jest ubezpieczony?

Ustawa o pożytku publicznym i wolontariacie wskazuje na obowiązek zapewnienia ochotnikowi polisy ubezpieczeniowej od następstw nieszczęśliwych wypadków (NNW).
W przypadku, kiedy wolontariusz zawiera z daną placówką porozumienie o współpracy na krócej niż 30 dni, placówka ta ma obowiązek wykupić mu polisę ubezpieczenia NNW.

Wolontariuszowi, który zawiera porozumienie na okres dłuższy niż 30 dni przysługuje zaopatrzenie z tytułu wypadku przy wykonywaniu świadczeń (na podstawie art. 2 ust. 12 ustawy z dnia 27 września 2002 r. o zaopatrzeniu z tytułu wypadków lub chorób zawodowych powstałych w szczególnych okolicznościach). Oznacza to, że po 30 dniu współpracy
z wolontariuszem „opiekę” nad nim w zakresie ochrony ubezpieczeniowej od nieszczęśliwych wypadków sprawuje państwo (za pośrednictwem ZUS-u).

 

Co to jest porozumienie, dlaczego rodzic musi je podpisać?

Obowiązujące przepisy ustawy, wymagają od placówek korzystających ze świadczeń wolontariusza, aby zawarły z nim porozumienie o współpracy. Jeżeli okres współpracy jest krótszy niż 30 dni i dotyczy np. organizacji festynu z okazji dnia dziecka, zbiórki żywności, zabawy choinkowej dla dzieci – porozumienie takie może mieć formę ustną.

W sytuacji, kiedy okres współpracy wolontariusza z placówką jest dłuższy niż 30 dni, porozumienie takie musi być zawarte pisemnie

i zawierać następujące elementy:

- zakres, sposób i czas wykonywania świadczeń,

- wskazanie możliwości rozwiązania porozumienia,

- jeżeli jest to niezbędne (wynika z innych przepisów lub specyfiki świadczeń), określenie konieczności wykonywania świadczeń osobiście.

W przypadku osób niepełnoletnich, w ich imieniu porozumienie o współpracy podpisują rodzice.

W każdej chwili wolontariusz może zakończyć współpracę z daną placówką na zasadach zawartych w porozumieniu. Prosimy jedynie, aby odpowiednio wcześnie informować koordynatora Wolontariatu o planowanym rozwiązaniu współpracy, aby mógł on znaleźć inną osobę do wykonania danego zadania.

 

Na czym polega wolontariat?

Najczęściej wolontariusze pomagają w lekcjach i organizują czas wolny dzieciom, współpracują przy organizacji imprez okolicznościowych takich jak Gwiazdka, Dzień Dziecka, towarzyszą osobom starszym, chorym, niepełnosprawnym.

Wolontariusze nie zastępują pracowników - nie wykonują czynności należących do obowiązków pracowników płatnych, uzupełniają ich pracę, są wsparciem dla personelu.

 

Jakie obowiązki ma dziecko jako wolontariusz?

Na początku współpracy koordynator Wolontariatu dokładnie określa zakres obowiązków wolontariusza, rodzaj pracy, które wolontariusz będzie wykonywał oraz czas, w którym będzie ona wykonywana. Ustalenia te zostają wpisane w porozumienie o współpracy. Obowiązki wolontariusza mogą, na jego prośbę zostać zmienione, szczególnie
w przypadku, kiedy wolontariusz ma poczucie, że nie daje sobie rady z danym zadaniem lub chce robić coś innego.

 

Kto nadzoruje pracę wolontariusza?

W żadnej sytuacji niepełnoletni wolontariusz podczas swojej pracy nie pozostaje bez opieki i pomocy osoby dorosłej. Jest nią koordynator wolontariatu lub inna osoba pełnoletnia.

W zależności od miejsca pracy niepełnoletniego wolontariusza mogą to być:

- w instytucjach, organizacjach lub placówkach wychowawczych tamtejsi pracownicy,

- w przypadku pomocy indywidualnej w miejscu zamieszkania - dorośli domownicy.

Niepełnoletni wolontariusz zawsze ma wsparcie osoby dorosłej.

 

Co moje dziecko uzyskuje za to, że jest wolontariuszem?

-pisemne potwierdzenie oraz ocenę pracy wolontarystycznej, które może przedstawić

np. w szkole, hufcu itp.,

-bezpieczne i pożyteczne spędzenie wolnego czasu,

-wartościowe ukierunkowanie młodzieńczej energii,

-poszerzenie wiedzy i horyzontów myślowych,

-rozwinięcie zainteresowań,

-możliwość samorealizacji,

-rozwój osobowości i kształtowanie charakteru,

-zdobycie nowych, praktycznych umiejętności,

-rozwój uczuć wyższych, wrażliwości,

-możliwość współpracy w gronie wspaniałych ludzi,

-zawarcie trwałych przyjaźni,

-wzmocnienie poczucia własnej wartości,

-zwiększenie odpowiedzialności,

-poczucie osiągnięć, satysfakcji, uznania, bycia potrzebnym,

-radość z okazywania i otrzymywania dobra,

-możliwość sprawdzenia się,

-lepsze poznanie siebie i własnych możliwości,

-świadomość, że każdy we własnym zakresie może zmieniać świat na lepszy,

-wiara we własne siły,

-odnalezienie drogi życiowej,

-sposób na dojrzewanie,

-zdobycie pouczających doświadczeń, wzorów postępowania,

-w zetknięciu z problemami innych, docenia się własne szczęście.

Dokument na podstawie oprac. Centrum Wolontariatu Warszawa
www.wolontariat.org.pl
Warszawa, kwiecień 2006

 

21 grudnia 2017